محصولات ما

Denis McLeod Denis McLeod

زعفران رشته ای درجه یک

نیم گرمی

Denis McLeod Denis McLeod

نبات چوبی

نبات زعفرانی

Denis McLeod Denis McLeod

زعفران رشته ای بریده ممتاز

دو گرمی

Denis McLeod Denis McLeod

هل سبز اعلا

پاکت 4 گرمی

Denis McLeod Denis McLeod

زعفران سرگل ممتاز

پاکت 4 گرمی

Denis McLeod

چای زعفرانی کیسه ای

کیسه 1.5 گرمی 20 عددی

Denis McLeod

زعفران سوپر نگین

1و2و3و4گرمی

Denis McLeod

عفران سرگل درجه یک

نیم و یک گرمی یا مثقالی

Denis McLeod

زعفران سرگل ممتاز

نیم و یک گرمی و مثقالی

Denis McLeod

زعفران پوشال درجه یک

1و2و3و4گرمی